Text number Abstract Attach
05-HDDUK Hướng dẫn công tác tuyên truyền 2017 05-HDDUK.PDF
119/VP-KT2 Văn bản hướng dẫn mới của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông 59.PDF
Text number Abstract Attach
43/QĐ-BNV Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ năm 2014 43_QD-BNV_15226190.pdf
Text number Abstract Attach
9298/KH-UBND Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 1554.pdf
Thông tư số 01/2015/TT-BNV Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ cã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-Cp và Quyết điịnh số 111-HĐBT 150303081241048201TT.pdf
Text number Abstract Attach
2957/SNV-CCVC Đánh giá viên chức, công chức, người lao đông năm 2016 1 1493.PDF
56/2015/NĐ-CP Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 56_2015_ND-CP_277514.doc
108/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng signed.pdf
425/QĐ-ttg Kế hoạch công tác của UBQG tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020) 425_QD-TTg_306222.doc
09/2015/QĐ-TTg Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương TTg_.pdf
125/QĐ-BTTTT V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 signed.pdf
Text number Abstract Attach
10-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 10-CTTW.PDF

Liên kết website